Skip to content

Salgs – og Leveringsbetingelser

Innledning

Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene (i det følgende kalt Betingelsene) omfatter alle leveranser fra Mineralteknikk AS.

Med Leverandøren forstås i disse betingelsene Mineralteknikk AS, mens Kjøper er den som kjøper varer og tjenester fra Leverandøren. Leverandøren og Kjøper benevnes samlet som Partene.

Betingelsene kan endres av Leverandøren uten varsel og endringene får da virkning for framtidige leveranser fra Leverandøren til Kjøper.

Avtaleforholdet

Betingelsene er en del av avtalen mellom Partene, og vil gjelde fullt ut med mindre betingelsene er uttrykkelig fraveket i skriftlig avtale mellom Partene.

Betingelsene gjelder ved motstrid foran reglene i kjøpsloven, samt foran reglene i NLM 19 (Alminnelige betingelser for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige).

Pris

Pris avtales særskilt mellom Partene for hver leveranse.

Samtlige priser er i NOK (norske kroner) eksklusiv merverdiavgift, med mindre det framkommer skriftlig at merverdiavgiften er inkludert.

I de tilfeller der Leverandøren har inngått avtale med fraktfører om forsendelse av varen, kommer også fraktomkostningene i tillegg.

Dersom det er avtalt særskilt pris, har Leverandøren rett til ensidig å endre den avtalte prisen ved dokumenterte endringer i toll- og avgiftssatser eller andre offentlige reguleringer, endringer i valutakurser,
samt endringer i pris fra underleverandører.

Betalingsbetingelser/fakturering

Betalingsfristen er 14 dager med mindre annet er avtalt.

Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente eller forsinkelsesrenteloven. Dersom oppgjør skal faktureres eller levering av varer og/eller tjenester, har Leverandøren rett til å kreve sikkerhet for oppgjøret. Leverandøren har videre rett til å foreta a-konto fakturering av Leveransen.

Eventuell reklamasjon for ikke vesentlige feil eller mangler fritar ikke Kjøperen for betalingsplikt. Kjøper kan heller ikke motregne med omtvistede motkrav knyttet til samme eller andre Leveranser.

Salgspant

Leverandøren har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen er betalt fullt ut med de ufravikelige begrensninger som måtte følge av panteloven.

Levering av varer

Risiko for varen går over på Kjøper ved levering.
Varer som Kjøper skal hente hos Leverandøren, anses levert når Kjøper har hentet varen.

Varer som skal sendes til Kjøper, anses levert når Leverandøren har sendt varen eller levert denne til fraktfører, selv om det er Leverandøren som har inngått avtale med fraktfører.

Varer som Leverandøren skal bringe til Kjøper, anses levert når varen er levert på Kjøpers angitte leveringsadresse.

Når risikoen for varen har gått over på Kjøper, faller ikke Kjøpers forpliktelse til å betale kjøpesummen bort ved at varen deretter går tapt eller skades. Krav på grunn av forsinkelse eller skade under transport kan ikke rettes mot Leverandøren.

Reklamasjon

Kjøper plikter å undersøke varen ved mottakelse.

Reklamasjon må fremsettes seneste innen fjorten dager etter at feilen eller skaden ble oppdaget eller kunne ha vært oppdaget.

Feil og mangler som først kan påvises når varen er montert og prøvekjørt må framsettes senest fjorten dager etter at feilen er oppdaget eller kunne vært oppdaget.

Reklamasjonsretten gjelder i seks måneder fra leveransen har funnet sted, hvoretter ethvert ansvar for Leverandøren bortfaller, med mindre annet er avtalt i det enkelte avtaleforhold.

Retur av varer

Varer tas ikke i retur uten etter forutgående avtale.

Varer som bærer preg av å ha vært i bruk tas ikke i retur. Varen må returneres i originalemballasje. Varer som er levert i spesialutførelse, og varer som er spesielt bearbeidet etter Kjøpers spesifikasjoner, tas ikke i retur.

Dersom Leverandøren har akseptert å ta en vare i retur, plikter Kjøper å betale et returgebyr på 20% av kjøpesummen, med mindre annet avtales mellom Partene.

Returforsendelse/levering av returnerte varer skjer for Kjøpers regning og risiko.

Leveringshindring/force majeure

Selger har ikke noe ansvar for forsinket eller uteblitt levering hvis det skyldes forhold som ligger utenfor Leverandørens herredømme og kontroll (force majeure) og som gjør det umulig eller urimelig tyngende for Leverandøren å oppfylle avtalte forpliktelser. Et slikt tilfelle anses ikke som mislighold så lenge situasjonen vedvarer. Som force majeure anses blant annet brann, naturkatastrofer, epidemier, krig, opprør, mangel på leveranser fra underleverandører mv.

Når slike forhold inntrer skal Partene avtale et nytt leveringstidspunkt, forutsatt at levering kan skje innen rimelig tid etter at hindringen opphørte. Dersom varen ikke kan leveres innen rimelig tid etter at hindringen opphørte, har Kjøper ingen krav mot Leverandøren utover en rett til tilbakebetaling av allerede betalt kjøpesum.

Erstatningsansvar

Leverandørens ansvar som følge av mangelfull vare og forsinkelse er oppad begrenset l kjøpesummen av den vare som kravet har sitt utspring i.

Selger er ikke ansvarlig for tap som følge av varens videre anvendelse eller for konsekvenstap som følge av driftsavbrudd, avsavnstap, tapt fortjeneste, personskade, dagmulkt eller et hvert annet konsekvenstap eller indirekte tap som måtte oppstå.

Ansvar for skade på andre ting

Leverandøren har ikke noe ansvar for skade eller tap voldt av leverte varer på andre ting etter at levering har funnet sted.

Tvister

Tvister som Partene ikke lykkes å løse i minnelighet skal avgjøres etter norsk rett og for norske domstoler. Rett verneting for søksmål med utspring i avtaleforholdet mellom partene er Sør-Rogaland tingrett.

Rev. 08.02.2024 Ålgård